Selasa, 30 Mac 2010

al-Quran.....Keistimewaan resm Uthmani

3.5 Keistimewaan resm Uthmani

Resm uthmani mempunyai keistimewaanya yang tersendiri. Di antaranya ialah untuk menjaga pena penulis daripada melakukan kesalahan penulisan dan kepincangannya,

Ia juga untuk membezakan antara mana-mana wajh qiraat yang bertepatan dengan resm uthmani yang diterima dan yang bersalahan dengannya yang tertolak. Sehubungan itu, Imam Ahmad berpendapat bahawa diharamkan melanggar kaedah penulisan resm uthmani walau pun pada huruf waw dan ya’ atau pun alif. Sementara mengikut pendapat Imam al-Tabariy, semua 4 imam mazhab memfatwakan bahawa mana-mana qiraat yang menyalahi resm uthmani, tertolak dan tidak dibaca, sekalipun dari sudut bahasa ianya dikira betul.

Resm Uthmani dapat menunjukkan kepada kepelbagaian wajah bacaan qiraat al-quran. Contohnya إن هدن لسحران . Perkataan هدن ditulis tanpa alif dan ya’ dalam semua mushaf yang boleh dibaca dengan هدان dan هدين manakala perkataan إن dibaca dengan إن dan أن

Untuk memberi makna yang berlainan. Contohnya dipisahkan di antara ( ام ) dan ( من ) pada ayat ( ام من يكون ) untuk menunjukkan bahawa ام pada ayat ini bermaksud بل bukan bermakna او(atau)

Untuk menunjukkan asal baris, seperti إيتاءى yang ditulis dengan huruf ya’ selepas hamzah untuk menunjukkan bahawa huruf sebelumnya hamzah berbaris bawah. Selain itu ia juga menunjukkan asal huruf seperti perkataan الصلوة dan الزكوة

Untuk menunjukkan kepada makna tersembunyi dan amat mendalam. Sebagai contoh lihat rahsia pada ayat يوم يدع الداع yang mana perkataan bergaris tidak ditulis dengan huruf waw di hujungnya mengisyaratkan kerana cepatnya power doa dan Allah SAW amat menyegerakan doa orang yang berdoa

Memberi kesedaran tentang pentingnya talaqqi al-quran daripada mulut-mulut guru yang berkebolehan yang dipercayainya. Al-quran tidak mungkin dikuasai tanpa cara sesemikian kerana tajwidnya qiraatnya dan segala bentuk praktikalnya memerlukan anak murid berhadap dengan gurunya. Ini kerana kadang-kadang resm al-quran berbeza dengan sebutannya yang asal. Bahagian ini terdapat dua faedahnya yang tersendiri:
a) seuatu cara penjagaan kepada lafaz-lafaz al-quran dan cara bacaan yang betul dan sebenar mengikut kaedah tajwid yang tepat. Maka atas dasar tersebut ulama menetapkan bahawa bacaan tidak boleh berpandukan kepada mushaf semata-mata, bahkan mesti ada praktikal bacaan dengan mengambilnya daripada guru yang dipercayai
b) adanya penyambungan sanad dengan rasulullah SAW yang merupakan suatu keistimewaan yang tidak ada selain pada umat Islam sahaja. Sebagai contoh, seorang tidak boleh membaca huruf-huruf permulaan surah seperti الم dengan sendirinya tanpa berguru.

RUJUKAN
* Sabri Mohamad. Salah Faham Terhadap Resm Uthamni: Satu Penjelasan. Seminar al-Quran Resm Uthmani.hlm.5,
* Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Panduan Resm Uthmani, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2005, hlm.19
* al-Zuhailiy, Wahbah, Tafsir al-Munir Fi al-cAqidah Wa al-Syaricah Wa al-Manhaj, Edisi Melayu, Jilid 1, Persatuan Ulama Malaysia & Intel Multimedia And Publication, Kuala Lumpur, hlm.11-14

Tiada ulasan: