Isnin, 22 April 2013

Resm Uthmani Tauqifi? (jumhur)BAB II

RESM UTHMANI TAUQIFI?

Ulama berbeza pendapat dalam masalah adakah Resm Uthmani bersifat tauqifi atau pun tidak kepada 3 golongan.[1]

2.1 Mazhab Jumhur
Resm Uthmani merupakan suatu yang bersifat tauqifi. Justeru itu kita tidak boleh mengubahnya bahkan jika menyalahinya hukumnya haram. Hal ini samalah dengan keadaan susunan al-Quran dan ayat-ayatnya yang bersifat tauqifi. Haram untuk kita mengubah kedudukan ayat mahupun surah di dalam al-Quran. Mazhab ini merupakan mazhab jumhur salaf dan khalaf bahkan sesetengah ulama mengatakan bahawa ini adalah ijmak.[2]
Antara ulama yang berpegang dengan pendapat ini ialah dengan pendapat ini ialah Yahya bin Yacmar(89H), Mujahid bin Jabar(104H), Abd al-Rahman bin Hurmuz(117H), Shihab al-Zuhri(124H), al-khalil bin Ahmad al-Farahidi(170H), Imam Abu cAmru al-Dani(444H), Imam Ali bin muhammad al-Sakhawi(643H) dan ramai lagi.[3]


[1] Al-Zarqaniy, Muhammad Abd al-cAzim, Manahil al-cIrfan Fi cUlum al-Quran, Dar al-Kitab al-cArabiy, Beirut, hlm.310, Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, al-Madkhal Li Dirasat al-Quran al-Karim, Dar al-Liwa’ Li al-Nashr Wa al-Tawzic, Riyad, hlm.348-350,

[2] Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, al-Madkhal Li Dirasat al-Quran al-Karim, Dar al-Liwa’ Li al-Nashr Wa al-Tawzic, Riyad, hlm.348-350, Ghanim Qarruriy al-Hamad, Rasm al-Mushaf Dirasat Lughawiyyat Tarikhiyyat, al-Lajnah al-Wataniyyah Li al-Ihtifal Bi Matlac al-Qarn al-Khamis cAshar al-Hijr, al-Jumhuriyyah al-cIraqiyyah, hlm.197, Shacban Muhammad Ismail, Rasm al-Mushaf Wa Dabtuhu Bayna al-Tawqif Wa al-Istilahat al-Hadithat, Dar al-Salam Li al-Tabacah Wa al-Nashr Wa al-Tauzic, t.tmpt., hlm.63
[3] , Abd Rahman Abd Ghani, Pelengkap Pembacaan al-Quran, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm79

Tiada ulasan: