Selasa, 16 Ogos 2016

5.0 Hubungan Akidah & Tarbiyyah5.0 Hubungan Aqidah dan Tarbiyah

Apabila kita mmepersoalkan tentang aqidah islamiyah  kita perlu mengetahui akidah secara menyeluruh diman ia ditakrifkan sebagai sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Aqidah menurut terminologi syara' (agama) yaitu keimanan kepada Allah, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Para Rasul, Hari Akhirat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut Rukun Iman.

  Aqidah juga mempunyai dan hubungannya dengan tarbiyah, semestinya kita harus fahami terlebih dahulu apa itu aqidah dalam diri seorang hambanya .ialebih terikat dengan beberapa kriteria yang penting seperti dalam pengabdian diri kepada allah yang  memerlukan tiga perkara pokok utama iaitu  iman amal dan taqwa. Dalam syariat Islam terdiri dua pangkal utama.
Pertama : Aqidah yaitu keyakinan pada rukun iman itu, letaknya di hati dan tidak ada kaitannya dengan cara-cara perbuatan (ibadah). Bahagian ini disebut pokok atau asas.
Kedua : Perbuatan yaitu cara-cara amal atau ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut sebagai cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau diterima atau tidaknya bergantung yang pertama. Makanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua,
 pertama : Ikhlas karena Allah SWT yaitu berdasarkan aqidah islamiyah yang benar. Kedua : Mengerjakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini disebut amal sholeh. Ibadah yang memenuhi satu syarat saja, umpamanya ikhlas saja tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tertolak atau mengikuti Rasulullah SAW saja tapi tidak ikhlas, karena faktor manusia, umpamanya, maka amal tersebut tertolak. Sampai benar-benar memenuhi dua kriteria itu. Inilah makna yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi 110 yang artinya :
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya."

Keimanan  seseoang hamba membawa kepada amal iaitu perbuatan yang dilakukan seperti amalan –amalan yang perlu dilakukan samaada ia wajib ataupun sunat.Ibadah didirikan diatas asas keimanan yang kukuh akan melahirkan ketaqwaan kepada allah.  Kemanisan dalam melakuka amal ibadah ini tidak dapat diukur dengan  sesuatupun pancaindera melainkan dengan hati yang ikhlas dan  rasa kecintaaan kita kepada allah.namun ia juga harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang luas dan rasa keiltizam yang tinggi dalam menghayati islam agar kita dapat mengaplikasi ajaran dalam kehidupan kita secara syumul.
Sekiranya kita menyusuri dan  menghayati perkembangan aqidah yang dibawa oleh rasulullahkita dapati pada masa Rasulullah SAW, aqidah bukan merupakan disiplin ilmu tersendiri karena masalahnya sangat jelas dan tidak terjadi perbezaan pendapat dan salah faham dikalangan pengikut rasulullah, kalaupun terjadi  ianya sudah diterangkan secara langsung  oleh beliau. Makanya kita  boleh mendapatkan keterangan para sahabat yang errtinya berbunyi
: "Kita diberikan keimanan sebelum Al-Qur'an"
Kesan pentarbiyahan dalam diri seorang hamba menjadikannya seorang hamba yang mempunya sifat-sifat yang baik dan memenuhi prinsip-prinsip seorang hambanya yang baik dan mantap dalam pelbagai sudut.Antaranya ialah :

·         Mempunyai Hati Yang  bersih
Hati yang baik ialah hati yang bersih dari sebarang celaan dan noda –noda hitam yang boleh merosakkannya .Imam Al-Ghazali berkata hati yang tulus akan mendorong seseorang itu melakukan amal ibadah  dengan sempurna.Iman alghazali pernah mengatakan apabila kamu hendak mengenali wajah lihatlah cermin , tetapi
Apabila kamu hendak mengenali diri lihatlah pada wajah,tetapi apabila kamu hendak kata-kata tersebut menggambarkan betapa keperabadian dan akhlaq mulia menjadi tali pengukur kepada setiap individu.sesungguhnya berakhlaq mulia dan amat dituntut dar sudut budaya , peradaban dan agama kita.amalan nilai-nilai murni ini dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani rohani dan intelek.
Baik buruk seseorang itu berpunca  daripada  hatinya. Tepat seperti  yang telah disabdakan oleh  Rasulullah  SAW  dalam hadithnya yang bermaksud:
“Ketahuilah di dalam  jasad manusia terdapat  seketul  daging, jika baik ketulan itu maka baiklah seluruh jasadnya,  tetapi jika  rosak maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah ia adalah hati.”
Oleh  itu membaiki dan merawat hati daripada sebarang penyakit perlu diberi keutamaan. Jiwa perlu dibersihkan daripada   sebarang  syirik  dan  sifat  yang   tercela seperti hasad,  ‘ujub,  takkabur,  bakhil,  cintakan  dunia, menurut hawa nafsu dan sebagainya.
Menurut  Ibn Qaiyyim al-Jauzi, hati  itu menjadi baik apabila ia mengenali Allah yang menciptanya,  nama-Nya, sifat-Nya,  perbuatan-Nya dan peraturan-Nya. Hati  yang sihat  akan  mengutamakan keredaan Allah dan  mencintai  apa yang disukai Allah serta menjauhi segala tegahan dan perkara yang dimurkai-Nya.
·         Realiti  Kehidupan Masyarakat Islam Kini dalam urusan seharian.
Adalah satu hakikat yang mudah difahami iaitu manusia hendaklah menjadi muslim dan dididik dengan didikan Islam. Bagaimanapun perkara  semudah ini tidak difahami oleh  umat  Islam hari ini atau kabur bagi mereka.
Umat Islam hari ini  rata-rata sudah jauh tersimpang dari ajaran rasulullah dimana ramai dikalangan mereka  kehilangan sahsiah atau identiti sebagai umat pilihan Nabi Muhammad s.aw, .mereka dalam kehidupan seharian yang  hilang jati diri serta kekuatan dan menjadi terumbang-ambing seperti  buih dilautan,  dan tidak digeruni atau disegani  lagi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud:
“Hampir  seluruh  umat  manusia  bersatu  menghancurkan  kamu seperti  orang  yang sedang lapar  menghadapi  hidangan makanan.  Mereka bertanya: ‘Apakah kita sedikit pada masa  itu, wahai Rasulullah?’ Jawab baginda: ‘Malah kamu banyak, tapi  kamu laksana buih air bah.”
Jadi ia memerlukan bimbingan yang mantap dari seorang pemimpin yang bersifat seperti seorang rasulullah dimana asanya adalah keimanan kepada Allah serta melaksanakan syariatnya dengan baik mengukut acuan yang diterima dari ajaran kita selaras dengan  Al- Quran dan As-Sunnah.
Jikalau kita Meneliti  sejarah Rasulullah  SAW, para pendokong dibentuk  dan  diproses  melalui Tarbiyah Islamiyah yang  mengikrarkan  ‘ubudiyah hanya kepada Allah; ‘ubudiyah yang  merangkumi  i’tiqad, ibadah dan peraturan yang benar-benar berjalan dalam amalan hidup mereka. Proses ‘ubudiyah seperti ini akan membersihkan  jiwa mereka daripada beriman  kepada  yang lain dan mengawasi amalan mereka daripada bermatlamatkan yang lain daripada Allah semata-mata.
Melalui proses ini sahajalah ummah Islamiyah dapat dibentuk. Ummah ini akan menjadi kuat serta tidak gentar menghadapi musuh –musuh islam. Ummah  yang  dianggotai  oleh mereka yang melalui proses pembentukan yang bertolak daripada kalimah tauhid yang diikrarkan oleh setiap anggotanya iaitu ‘La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah’.
Selagi ikrar ini tidak lahir dalam  bentuk  amalan individu mahupun masyarakat sebagai natijah proses pembentukan itu, mereka belum layak untuk menganggotai ummah muslimah dalam pengertian sebenar. Konsep yang tegas dan jelas ini  perlu difahami oleh setiap muslim yang telah bertekad untuk memutuskan hubungannya dengan jahiliah dan mengikrarkan ‘ubudiyahnya hanya bagi   Allah SWT. Kefahaman yang jelas ini penting supaya amalan hidup setiap  muslim adalah benar-benar merupakan ibadah yang diredhai Allah SWT. Dengan perkataan lain ikrar itu menjadi kaedah atau asas  bagi  suatu sistem yang lengkap dan praktik. Dengan itu, kehidupan ummah  Islamiah benar-benar diasas dan dikawal oleh kaedah ini, bukan kaedah lain atau bersama kaedah lain. Allah berfiman dalam Surah Yusuf, ayat 40 yang bermaksud:
“Keputusan hukum itu kepunyaan Allah. Dia memerintahkan  supaya jangan tunduk memperhambakan diri melainkan kepada-Nya. Itulah din (agama) yang benar.”
Dalam Surah An-Nisa’, ayat 80 pula  Allah berfirman yang bermaksud:
“Siapa  yang  mematuhi Rasul maka  sesungguhnya  ia mematuhi Allah.”
Berdasarkan kepada proses pembentukan dan pembangunan itu, maka langkah pertama ialah membersihkan jiwa  anggota  daripada  ‘ubudiyah  kepada  yang  lain daripada Allah swt sama ada dalam bentuk i’tiqad, ibadah dan syariat. Ummah yang dianggotai  mereka  yang  sudah  bersih  hati dan jiwa sahaja yang dapat membangunkan masyarakat Islam.
Ummah yang dibangunkan di atas dasar tauhid tidak dapat diwujudkan kecuali setelah tencapai suatu tingkat kekuatan  yang  mampu menghadapi cabaran dan tekanan masyarakat jahiliyah. Kekuatan yang dimaksudkan ialah  kekuatan  aqidah,  kekuatan  syariah, kekuatan ahklak, kekuatan organisasi, kekuatan ilmu dan pelbagai jenis kekuatan yang diperlukan bagi menentang sistem jahiliyah  atau sekurang-kurangnya mampu mempertahankan diri daripada dikuasai jahiliyah.
 Antara peranan tarbiyah yang perlu di ambil perhatian adalah :
§  Disiplin diri menjadikan mereka orang yang amat menepati janji kepada Allah
Tepati janji adalah sifat orang mukmin yang sejati.Ia jauh dari sifat seoorang munafik.ia memerlukan kesabaran dalam setiap amalan yang dilakukan serta keazaman yang himmah tinggi dalam semua urusan kerana didorong oleh aqidah yang mantap dan fikrah sebagai objektif yang utama dalam melaksanakan semua amalan dalam diri.Oleh itu,  amat penting sesuatu fikrah perlu iterjemahkan dalam reality sebenar yang didokong oleh pemimpin yang ikhlas berniat jujur dalam melaksanakan semua urusan serta bersemangat juang dalam mempejuangkan amanah islam dalam dakwah serta bersedia berkorban apa sahaja demi melaksanakannya.Fikrah Islamiyah mempunyai beberapa factor penting iaitu :
Ø  Tasawwur Fikrah yang jelas pada pendokongnya
Ø  Iman pendokong yang mantapterhadap pandangan fikrah
Ø  Kerjasama dan Bersatu padu diantara semua kesatuan supaya menjadi kuat
Fikrah yang baik dan sahih memerlukan keperibadian islam yang unik dan bertepatan dengan manhaj rabbaniah serta  melaksanakan haq dan mengelakkan dari unsure-unsur yang batil dan merosakkannya.Aqidah Islam adalah aqidah persaudaran dimana tidak akan berselihan pendapat melainkan dengan mempunnyai aqidah yang sama.
§  Jauhi hubbun duniawi,
Rasulullah adalah contoh orang yang terpuji yang zuhud dalam kehidupan seharian .manusia agung yang mempunyai jiwa yang teragung dengan sifat-sifat mahmudah tanpa sebarang celaan dalam dirinya amat sederhana dalam kehidupan sehariannya.Seorang yang bersifat rendah diri walaupun beliau seorang pemimpin tetapi amat kaya dengan akhlaq yang terpuji .Sifat –sifat yang ada pada Rasulullah menjadikannya seorang yang terpuji .
Apabila Rasulullah mengatakah soal halal dan haram semua ini diperakui oleh orang yang patuh dan taat setia serta menjauhi larangannya.
Rasulullah pendamping sahabat yang jauh dalam sudut hatinya mengakui kebesaran  Allah yang menciptakan manusia agung ini yang memikul tugas dan amanah yang amat penting keseluruh alam.beliaulah kekasih allah.Kasih sayang allah terhadap Rasulullah tiada batasan dan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah pasti akan merasai kecintaan kepada Allah dalam melaksanakan tugas dan amanah fisabilillah di iatas dipikul muka bumi ini  sehingga urusan ini selesai .
§  Jiwa lebih kepada kecintaan akhirat
Amal yang bermula dari pangkal umbi memerlukan siraman setiap hari dengan berbekalkan dorongan serta semangat yang tinggi daam melakukan amaln dalam ibadah dan menjadikan mardhatilalh sebagai keredhaan Allah sebagai matlamat agung kecintaan kepada allah dalam semua perbuatan yang dilakukan.Seseorang itu akan lebih sensitive dan peka kepada agama Islam dan cuba untuk menjauhi dari penyimpangan iman dan masyarakat sekelilingnya.jadi seseorang itu cuba untuk berusaha memperbaiki dirinya  dari kelemahan diri dan cuba untuk mengaplikasi semua ajaran mengukut syariatnya serta iltizam dalam diri untuk mengadaptasikan perlaksanaan syariat .
§  Ketaatan yang mendalam kepada Allah
Aqidah Islamiyah mempunyai pengaruh yang sangat signifikanterhadap hal-hal tersebut.kerana ia diarahkan oleh aqidah itu sendiri.Sekiranya berlaku penyimpangan aqidah didalam akhlaq dam muamalah seharian ia berpunca dari aqidah yang tidakmenyakini keimanan .sebab itulah kita perlu memberi ketaatan kepada Allah.

§  Amalan yang Istiqamah

Tujuan dilakukan amalan ini adalah untuk mendapatkan mardhotilah tanpa mengharapkan apa-apa balasan duniawi,tetapi uasaha ini dilakukan tanpa penat lelah kerana yakin dengan janji- janji allah.Barang siapa yang melakukan amalan dengan kehenaknya, maka segala kewajipan yang terpikul terasa ringan dan mudah Selain itu keimanan seseorang boleh dikesan dan dilihat tanda-tandanya. Melakukan suruhan dan meninggalkan larangan dari yang sekecil-sekecilnya adalah gambaran yang terjelma dari dorongan keimanannya. Justeru, Iman seseorang boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah disebabkan ketaatan dan berkurang disebabkan keingkarannya dalam melaksanankan tanggungjawab kepada Allah.

§  Keyakinan yang mendalam tanpa keraguan tentang kebesaran Allah dalam syariatnya.

Manusia meletakkan objektif dan matlamatnya harus dicapai walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai rintangan demi untuk mencapaIi hasratnya,sudah tentu ia memerukan pengorbanan yang jitu dari segi tenaga ,masa,dan buah fikiran.serta harta kerana untuk memastikan misi ini Berjaya ia banyak menuntut kesabaran dan pengorbanan yang tinggi walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai rintangan
.
Sabda Rasulullah  ada kebenarannya :

Jalan menuju ke syurga itu dipenuhi dengan kepayahan dan kesusahan

Sudah tentulah syurga yang merupakan matlamat tertinggi seseorang insan itu akan dililiti dengan seribu satu kepayahan dan kesusahan. Maka usaha dan pengorbanan mesti dilakukan untuk mencapai syurga tersebut

Tiada ulasan: