Isnin, 11 April 2011

Sejarah Qiraat (Zaman Pengikut Tabiin & selepasnya)

Qiraat Pada Zaman Pengikut Tabiin & Selepasnya
Para tabiin yang berada di kawasan mereka terus mengajar al-quran mengikut apa yang diterima daripada guru mereka. Seterusnya muncullah generasi pengikut tabiin yang menjadi imam qiraat yang mengkhususkan diri dalam qira’at-qira’at tertentu dan mengajarkan qira’at mereka masing-masing. Pada era ini, ilmu qiraat mula dibukukan.

Menurut kajian, ada pelbagai pendapat menyatakan karangan yang terawal dalam ilmu qiraat. Pendapat pertama mengatakan ilmu qiraat mula dibukukan seawal kurun pertama Hijrah iaitu dalam generasi tabiin. Menurut Abd al-Hadi al-Fadli dalam kitabnya al-Qiraat al-Quraniyyah Taarikh Wa Taarif, beliau menyebut bahawa Syeikh Yahya ibn Yumar (w90H) adalah perantis dalam pembukuan ilmu qiraat iaitu seawall kurun pertama Hijrah. Sementara Ibn Atiyyah pula berpendapat bahawa karya Syekh Yahya Yumar menjadi rujukan utama dalam ilmu qiraat sehinggalag lahirnya Ibn Mujahid al-Baghdadiy (w324H) dengan karyanya al-Kitab al-Sabcah. Pendapat lain menyatakan bahwa orang yang pertama kali menuliskan ilmu qiraat adalah Husayn bin Usman bin Thabit al-Baghdadi al-Dharir yang wafat pada tahun 378 H. Mulai saat ini qira’at menjadi ilmu tersendiri dalam Ulum al-Qur’an.

Banyak sekali kitab-kitab qiraat yang ditulis para ulama setelah Kitab Sab’ah ini. Yang paling terkenal diantaranya adalah : al-Taysir fi al-Qira’at al-Sab’i yang diisusun oleh Abu Amr al-Dani, Matan al-Syatibiyah fi Qira’at al-Sab’i karya Imam al-Syatibi, al-Nasyr fi Qira’at al-‘Asyr karya Ibn al-Jazari dan Itaf Fudala’ al-Basyar fi al-Qira’at al-Arba’ah ‘Asyara karya Imam al-Dimyati al-Banna. Masih banyak lagi kitab-kitab lain tentang qira’at yang membahas qiraat dari berbagai segi secara luas, hingga saat ini.


Jadual 3.1 di bawah menunjukkan perkembangan ilmu Qiraat pada era
penulisan dan pembukuannya mengikut kurun-kurun Hijrah
KURUN PENCATAT
1 Hijrah
Yahya bin Yamar

2 Hijrah
Aban ibn Taghlab al-Kufi (w141H)
Muqatil ibn Sulayman (w150H)
Zaidah ibn Qudamah al-Thaqafi (w161H)

3 Hijrah
Yahya ibn al-Mubarak al-Yazidi (w202H)
Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam (w224H)
Abu Umar Hafs al-Duri (w246H)

4 Hijrah
Ibn Jarir al-Tabari (w310H)
Abu Bakr Abdullah ibn Sulayman (w316H)
Abu Bakr Ahmad ibn Musa ibn al-Abbas ibn Mujahid (w324H)

RUJUKAN
http://uin-suka.info/ejurnal/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=28
dan lain-lain

Tiada ulasan: