Sabtu, 22 Jun 2013

Bagaimana Mengetahui Dabt Perawi1.5 Bagaimana Mengetahui Dabt Perawi
Tahap dabt seorang perawi dapat diketahui dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan membandingkan riwayatnya dengan riwayat perawi lain yang lebih dipercayai kekuatan hafalan dan ingatan serta amanah mereka (perawi yang lebih masyhur dan terkenal). Jika riwayat yang dibawa oleh perawi itu bersamaan dengan riwayat perawi yang dipercayai, maka riwayat perawi itu diterima. Persamaan atau muafakat ini termasuklah muafakat dari segi makna atau pun muafakat pada kebanyakan. Sementara perbezaan yang sedikit tidak menjejaskan tahap dabt perawi ini. Jika terdapat banyak perbezaan di antara keduanya maka dabt perawi itu dianggap terjejas dan riwayatnya tidak dapat dijadikan hujah[1]
Jika perbezaan ini banyak maka perawi ini dikira seorang perawi yang cacat dabtnya, tidak boleh berhujah dengan riwayatnya. Walau bagaimanapun jika perawi berkenaan mempunyai kitab atau sumber bertulis yang dijaganya dengan cukup baik dan perawi berkenaan juga menyampaikan hadis bergantung kepada sumber tulisannya bukan dari sumber hafalannya semata-mata maka riwayatnya dapat diterima. Imam Syafie berkata:
من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كناب صحيح لم نقبل حديثه
(sesiapa yang banyak silapnya dari kalangan ahli hadis dan dia tidak mempunyai sandaran penulisan yang sahih, maka riwayatnya tidak diterima)[2]


[1] Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Wasit Fi cUlum Wa Mustalah al-Hadith, cAlam al-Macrifat Li al-Nashr Wa al-Tauzic, t.tmpt., hlm.89-90, Mahmud al-Tahan, Usul al-Takhhrij Wa Dirasat al-Asanid, Dar al-Quran al-Karim, t.tmpt., hlm. 161, Mahmud al-Tahan, Taysir Mustalah al-Hadith, Markaz al-Huda Li al-Dirasat, Iskandariyah, hlm.121, Asmawi Ehsan, Ilmu Hadith, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, hlm.87,

Asmawi Ehsan, Ilmu Hadith, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, hlm.87

Tiada ulasan: