Sabtu, 22 Jun 2013

Mempunyai Sanad Yang Bersambung3.2 Mempunyai Sanad Yang Bersambung[1]
Hadis sahih mesti mempunyai sanad yang bersambung sejak perawi pertama sehinggalah perawi yang terakhir. Oleh itu, hadis sahih mestilah mempunyai sanad yang bersambung dengan tidak ada seorang pun di kalangan perawi yang meriwayatkan hadis berkenaan gugur daripada keadaan sebenar. Apa yang dimaksudkan dengan gugur ialah salah seorang atau lebih daripada perawi hadis tersebut dianggap tidak sah berada dalam senarai perawi hadis kerana terbukti dia tidak meriwayatkan hadis daripada gurunya itu dan tidak pernah hidup sezaman dengannya
Cara periwayatan di antara perawi dan gurunya itu juga perlu diteliti. Contohnya seorang perawi dikatakan menerima hadis tersebut dengan cara mendengar daripada seorang gurunya di sesuau tempat atau negeri. Apabila diteliti dari sudut sejarah, didapati bahawa guru tersebut sebenarnya tidak pernah menjejakkan kaki ke tempat yang dinyatakan oleh perawi itu. Justeru itu, sanad yang diriwayatkan tersebut putus disebabkan cara periwayatan yang putus sanad dan ia tidak diterima. Terdapat 3 faktor perkara kenapa sanad menjadi penting.[2]
1)      faktor sejarah
Sejarah periwayatan hadis pada zaman Rasulullah SAW dahulu mencatatkan bahawa seseorang penerima dengan penyampai akan menerima berita dengan cara bertemu. Oleh itu sebarang penceritaan yang disandarkan kepada diri Rasulullah SAW hendaklah juga diwajibkan bersambung sanadnya.
2)      Sabda nabi SAW:
(kamu sekalian telah mendengar hadis daripadaku, orang akan mendengar daripada kamu dan orang lain akan mendengar daripada orang yang telah mendengar daripada kamu). Hadis ini menyebut bahawa pencerita dan periwayat saling bertemu antara satu sama lain untuk diakui sah riwayatnya
3)      Logik akal
Sebarang penceritaan atau periwayatan hadis daripada Rasulullah SAW memerlukan sanad yang bersambung. Ini kerana sebarang berita jika disampaikan kepada orang lain, penerima pasti akan bertanya dari manakah si penyampai berita itu mendapat berita tersebut. Jika dia menerima berita daripada orang yang dikira logik dan sesuai, barulah berita yang disampaikan itu dapat diterima. Walau bagaimanapun berita itu belum pasti dapat dipercayai melainkan setelah disahkan dengan cerita atau berita lain. Jika kesemua cerita itu sama, riwayat itu dapat diterima dan diyakini setelah melihat orang yang meriwayat berita itu. Atas dasar inilah maka sanad yang bersambung itu penting dan perlu diwujudkan dalam menentukan kesahihan sesuatu hadis Rasulullah SAW.


[1] Ahmad Muhammad Syakir, al-Bacith al-Hanith Syarah Ikhtisar Ulum al-Hadith Li al-Hafiz Ibn Kathir, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut-Lubnan, t.thn., hlm.19

[2] Asmawi Ehsan, Ilmu Hadith, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, hlm104

Tiada ulasan: